+48 791 966 169

[email protected]

Czarter jachtów na Solinie

Umowa Czarterowa

Umowa: 2023 – …….….. – ……..….                                                                          ORGINAŁ/KOPIA

Nr Patentu …………………………..

Jacht / Houseboat …………………..……

Telefon: ……………………………….

Zawarta w dniu 2023 ……………………………………… , w Solinie/Polańczyk, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Firmą Projekt Czarter  z siedzibą w 03-030 Błażowa,  Kąkolówka 629, tel. 791 966 169,  reprezentowaną przez Pana Michała Mucha zwanego dalej Armatorem, a P………………………………………………………… legitymującym/ą się dowodem osobistym Nr………….….. ,  zam.…………………………………………..……  zwanym dalej Czarterującym.

 • 1
 1. Przedmiotem umowy jest najem jachtu/Houseboat w terminie: Od 2023……………  do 2023…………………
 2. Czarterujący ma prawo żeglowania wyłącznie po akwenie Jeziora Solińskiego. Armator zobowiązuje się przekazać Czarterującemu jacht/Houseboat sprawny, czysty, sklarowany,   Dnia ……………………   w godzinach  od 15;00
 3. Czarterujący zobowiązuje się zwrócić jacht/Houseboat sprawny, czysty, sklarowany, z opróżnioną toaletą, przedstawicielowi Armatora Dnia ………………..…   w godzinach do 12;00
 1.  
 2. Miejscem przekazania i odbioru jachtu jest Przystań: Solina/Polańczyk.
 • 2
 1. Za najem jachtu/Houseboat, będącym przedmiotem Umowy, Strony ustalają cenę
  w wysokości……………………………………zł.  
 2. Na poczet ceny określonej w 3 pkt 1 Czarterujący  uiścić zadatek Armatorowi w wysokości 50% wartości wynagrodzenia wynikającego z powyższej umowy, tj. kwotę zł
 3. zadatek 50% ………………………… ………….….. zł
 4. Resztę w wysokości   …………………..……………zł płatna będzie przy odbiorze jachtu.

W celu otrzymania faktury należy poinformować naszą firmę o tym przed wpłaceniem zadatku.

 1. Przy przekazaniu jachtu/Houseboat czarterujący wpłaci Armatorowi kaucję w wysokości 1000zł/1000zł . Czarterujący wyraża zgodę, by kaucja została zaliczona przez Armatora na poczet ewentualnych kar, kosztów napraw lub strat poniesionych przez Armatora w związku z nienależytym wykonaniem niniejszej umowy.

 W przypadku należytego wykonania niniejszej umowy kaucja zostanie zwrócona Czarterującemu lub osobie przez niego upoważnionej.

 

 1. Wpłat określonych w niniejszym paragrafie czarterujący dokona osobiście w siedzibie Firmy lub przelewem bankowym na konto
 2. W przypadku płatności w formie przelewu bankowego za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Armatora.
 • 4
 1. Umowa nabiera mocy po odesłaniu pocztą/email podpisanej kopii Umowy i terminowej wpłacie zadatku.
 2. Zadatek należy wpłacić do 3 dni po podpisaniu umowy.
 3. Nie uiszczenie zadatku w terminie powoduje rozwiązanie Umowy bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Czarterującego.                                                         
 • 5
 1. Warunki rezygnacji przez czarterującego z najmu jachtu:

Rezygnacja  przed terminem określonym w §2 pkt. 1 – potrąca się całość wpłaconego zadatku.

 1. Jeżeli strony uzgodnią inny, wcześniejszy/późniejszy termin najmu jachtu, zmiany takiej nie uważa się za rezygnację, o której mowa w punkcie poprzedzającym. W przypadku zmiany terminu Czarterujący zobowiązany jest uregulować różnicę w cenie za najem jachtu wynikająca z cennika Armatora, o ile cena w nowym ustalonym terminie jest wyższa. Zmiana taka winna być dokonana w formie aneksu pisemnie lub e-mailem/faksem i zawierać oznaczenie nowego terminu oraz ceny za najem.
 • 6
 1. Przy odbiorze jachtu należy okazać podpisaną umowę o najem jachtu, potwierdzenie wpłaty zadatku, dokument uprawniający do prowadzenia jachtu oraz dowód osobisty. Członkowie załogi powinni również posiadać dokument stwierdzający tożsamość.
 2. Przekazanie i odbiór jachtu odbywa się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące stanu technicznego jachtu powinny być wpisane przez Czarterującego do protokołu zdawczo – odbiorczego. W przypadku sytuacji spornych przyjmuje się, że stan techniczny jachtu w momencie przyjęcia jest zgodny z protokołem zdawczo – odbiorczym.
 • 7
 1. Czarterujący zobowiązany jest do zdania jachtu w terminie określonym w 2 pkt.
 2. Rejs należy planować tak, aby pogoda oraz inne okoliczności nie uniemożliwiły powrotu najętego jachtu w terminie. Kara umowna w przypadku spóźnienia wynosi: do 1 godz. – 100zł., 1-3 godz. – 200zł., 3-6 godz. – 300zł., 6-16 godz. – 400zł., powyżej 16 godz. – 800zł.
 3. W przypadku pozostawienia nieczystości w toalecie, prysznicu , lodówce, – 500zł
 4. Jacht/Houseboat nie sklarowany po czarterze (piasek w materacach , pozostawienie brudnych naczyń, resztek jedzenia, błoto na jednostce – 500zł
 5. Czarterujący powinien używać jachtu zgodnie z dobrą praktyką żeglarską. W razie potrzeby refować żagle, nie opuszczać portu podczas silnych wiatrów. Przy wiatrach powyżej 3B obowiązuje zakaz opuszczania portu oraz żeglowania. Czarterującemu zabrania się podnajmu osobom trzecim.
 6. Ponadnormatywne rozładowanie akumulatorów do 46V powoduje trwałe uszkodzenia akumulatorów oraz silnika, co w konsekwencji powoduje przestój Jachtu/Houseboat – kałcjia zostaje zatrzymana bez zwrotu.
 7. W przypadku uszkodzenia silnika elektrycznego lub jego części, uszkodzenia toalety, prysznica, lodówki kaucja bez zwrotu.
 8. Holowanie Jachtu/Houseboat z powodu ww. przyczyn – koszt pokrywa czarterujący
 9. Czarterujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkich członków załogi.
 • 8
 1. Jacht / Houseboat jest objęty ubezpieczeniem OC, jeżeli szkoda nie kwalifikuje się do pokrycia z ubezpieczenia a przewyższa kwotę kaucji, koszty pokrywa Czarterujący.
 2. Udział własny w szkodzie, zniszczeniu obciąża Czarterującego.
 3. Czarterujący ponosi odpowiedzialność materialną za jacht / Houseboat z wyposażeniem w okresie objętym Umową
 4. W przypadku awarii Czarterujący zobowiązany jest przed podjęciem jakichkolwiek działań do porozumienia się z Armatorem. Jeżeli zaistniałe szkody kwalifikują się do likwidacji w zakresie AC lub OC wstrzymuje się wypłatę kaucji do czasu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela.
 5. Zabrania się samowolnego podejmowania działań naprawczych szkód wyrządzonych przez czarterującego, bez uprzedniego poinformowania Armatora. Samowolna nieumiejętna naprawa bez zgłoszenia będzie traktowana jako zniszczenie.
 6. Sternik będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie podlega ubezpieczeniu. Szkody wyrządzone w czasie lub na skutek stanu upojenia lub pod wpływem środków odurzających sternika, ponosi sternik lub czarterujący.
 7. Armator ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, o ile Czarterujący naruszy któreś z postanowień umowy.
 8. Armator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez skutków cywilno- prawnych w przypadku poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązaniu się z umowy (zatonięcie, kradzież, awaria, spalenie się jednostki)
 • 9
 1. Integralną częścią Umowy jest protokół zdawczo – odbiorczy, podpisywany przy odbiorze jachtu / Houseboat.
 2. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

       Czarterujący                                                                                                                        Armator

……………………….                                                                                                     … Michał Mucha …

Plik do Pobrania: Umowa Czarterowa Jacht Hauseboat

   

 

 

 

Powrót