+48 791 966 169

[email protected]

Czarter jachtów na Solinie

16.11.2020r.ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy środków trwałych- jednostki pływającej w postaci skuterów wodnych/mini motorówek obowiązujące od 16.11.2020r.

 

 

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. dostawy środków trwałych- jednostki pływającej w postaci skuterów wodnych/mini motorówek obowiązujące od 16.11.2020r.

W wyniku postępowania ofertowego wygrała firma:  IMT VEHICLE Sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 2, 96-100 Skierniewice,  cena netto oferty wynosi 119 918,70 PLN. Oferta jest kompletna i spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i została wybrana do realizacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. dostawy środków trwałych- jednostki pływającej w postaci skuterów wodnych/mini motorówek obowiązujące od 16.11.2020r.

 

Projekt Czarter- Wynajem jachtów – Michał Mucha zaprasza do złożenia oferty dostawę dostawy środków trwałych- jednostki pływającej w postaci skuterów wodnych/mini motorówek w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Projekt Czarter poprzez wprowadzenie nowych usług” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe zapytanie_ofertowe
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

Zapytania i odpowiedzi:

pytania i odpowiedzi 18.11.2020

 

Powrót