+48 791 966 169

[email protected]

Czarter jachtów na Solinie

16/11/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy środków trwałych- jednostki pływającej w postaci jachtów obowiązujące od 16.11.2020r.

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. dostawy środków trwałych- jednostki pływającej w postaci jachtów obowiązujące od 16.11.2020r.

W wyniku postępowania ofertowego wygrała firma: PPHU DALPOL Tomasz Palion, ul Harcerska 20, 41-103 Siemianowice Śląskie na kwotę 348 000 PLN netto. Oferta jest kompletna i spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i została wybrana do realizacji.

16/11/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. dostawy środków trwałych- jednostki pływającej w postaci jachtów obowiązujące od 16.11.2020r.

 

Projekt Czarter- Wynajem jachtów – Michał Mucha zaprasza do złożenia oferty dostawę dostawy środków trwałych- jednostki pływającej w postaci jachtów  w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Projekt Czarter poprzez wprowadzenie nowych usług” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe zapytanie_ofertowe
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

 

 

 

 

Powrót